Faglig dokumentation i matematik på niveau F

Udarbejdet af Olav Pedersen, matematiklærer

Matematik

Niveau F – Faglig dokumentation

Omfang

9 lektioner, excl. transport til Randers Regnskov og tiden i Regnskoven 

Faglige mål

I vejledningen til Niveau F står der: 

 • opstille, løse og vurdere mere komplicerede matematiske problemstillinger fra hverdagslivet, åbne såvel som lukkede”. (Problembehandlingskompetence)
 • analysere, afkode og forholde sig kritisk til eksisterende modeller samt udføre aktiv modelbygning, der gengiver træk fra hverdagslivet”. (Modelleringskompetence)
 • udtænke, følge og vurdere mere komplicerede matematiske ræsonnementer, herunder forstå betydningen af et modeksempel. (Ræsonnementskompetence)
 • afkode, oversætte, behandle og betjene sig af lidt mere komplicerede symbolholdige udsagn og udtryk herunder simple formler. (Symbolbehandlingskompetence)
 • sætte sig ind i og fortolke matematikholdige udsagn og skal kunne udtrykke sig skriftligt, mundtligt og visuelt med en vis faglig præcision om matematikholdige anliggender. (Kommunikationskompetence) 
 

Indhold

Forløbet inddrager følgende kernestof: 

 • De fire regningsarter inden for de rationale tal
 • Procentregning
 • Moms
 • Indekstal
 • Procentpoint
 • Potenser og rødder
 • Geometri
 • Omsætning mellem enheder
 • Arealberegning
 • Rumfangsberegning
 • Massefylde
 • Funktionsbegrebet
 • Lineære funktioner
 • Funktionsforskrifter 
 

Materialer

Randers Regnskovs hjemmeside: http://www.regnskoven.dk/

Tilrettelæggelse

Forløbet tilrettelægges i 4 faser: (undervisningen er opgaveorienteret) 

 • Udlevering af opgaven (Randers Regnskov.xlsx). Læringsrum: Tavleundervisning. Kursisterne bliver gjort bekendt med kravene til faglig dokumentation på F-niveau, og der gives informationer om besøget i Regnskoven
 • Besøget i Randers Regnskov (Læringsrum: Gruppe/projektarbejde rummet)
 • Gruppearbejdearbejde: (Læringsrum: Gruppe/projektarbejde rummet)
 • evt. uddybning af problemformuleringen (Randers Regnskov)
 • evt. diskussion af, hvilke metoder der er relevante i arbejdet med problemstillingerne
 • problemstillingerne behandles matematisk
 • konklusioner på arbejdet med de enkelte problemstillinger
 • Præsentation af gruppens arbejde. Grupperne fremlægger to og to over for hinanden. Præsentationen skal demonstrere om kursisten i forhold til de faglige mål kan (læringsrum: Dialog)
 • løse matematiske problemer med hensigtsmæssige metoder
 • anvende matematiske modeller
 • præsentere fremgangsmåder ved løsning af problemområdet 
 

Evaluering

Til slut afleverer gruppernes arbejde til læreren. Individuel gennemgang med grupperne, hvor der gives råd om hvordan lignende opgaver i fremtiden kan løses med henblik på at opnå et bedre resultat

Didaktiske overvejelser

Der bruges relativt mange lektioner på denne faglige dokumentation, som kan forsvares med, at det for det første er et tværfagligt forløb, hvor meget af teorien indhentes ved det fælles besøg, hvor også fagene dansk og engelsk bliver dækket ind. For det andet opfylder forløbet flere af fagets faglige mål for undervisningen, og kursisterne får rig lejlighed til at arbejde grundigt med både deres skriftlige og mundtlige kommunikation.

En forudsætning for at kunne fremlægge for hele holdet og inddrage kursisterne i den efterfølgende samtale og konstruktive kritik, er trygge rammer. Kursisterne er derfor også blevet gjort bekendte med de opstillede faglige mål for forløbet, og ved altså hvad det er, som de skal lægge vægt på efter præsentationerne og den individuelle gennemgang

Opgaveorienteret undervisning uden lektier

Som udgangspunkt laves faglig dokumentation i undervisningstiden, og derfor er der, udover mængden af tid, som sådan ikke noget nyt i lektiefri undervisning, når det gælder dette forløb. Alligevel afspejler forløbet tankegangen med det lektiefrie, idet både praksisfællesskab og det faglige fællesskab vægtes meget højt. Når vi vælger at køre opgaveorienteret undervisning uden lektier i grupper, giver det god mening at benytte sig af vidensdeling mellem kursisterne. På den måde løser opgaverne sammen, hvilket frigiver noget af det tid, som ikke bliver brugt på løse opgaver hjemme. Udover at løse et praktisk tidsproblem fører det samtidigt en masse andet fagligt godt med sig. Kursisterne skal tilegne sig noget viden, som skal deles med andre i en gruppe eller resten af holdet. Det forpligter på en anden måde, end hvis man bare skal løse opgaver for sin egen skyld. På den måde bevæger vi os fra en reproduktionsorienteret videns form til en meningsorienteret videns form, der kræver en aktiv og grundig bearbejdning fra kursisternes side, for at de bliver i stand til at dele med de andre. Kommunikationsniveauet er højt, hvilket sikrer, at alle kursister udvidet deres kompetencer i matematik i alle lektioner


Citater

Som udgangspunkt laves faglig dokumentation i undervisningstiden, og derfor er der, udover mængden af tid, som sådan ikke noget nyt i lektiefri undervisning, når det gælder dette forløb. Alligevel afspejler forløbet tankegangen med det lektiefrie, idet både praksisfællesskab og det faglige fællesskab vægtes meget højt.

Olav Pedersen, VUC Holstebro-Lemvig-Stuer

527efb333