Ved Lenette Hylleberg, engelsklærer

Faglig dokumentation i et lektieinkluderende forløb

Engelsk

Niveau F – Faglig dokumentation

Etnografiske overvejelser ifm.  Opgaveorienteret undervisning uden lektier.

Holdets sammensætning afspejler på fin vis den kursistgruppe, vi ser mere og mere på AVU. Det er helt unge mennesker, som af den ene eller anden grund ikke har færdiggjort deres grundskole. Disse kursister kæmper med mange udfordringer, og det kan være svært for dem at prioritere skolen endsige det at få lavet lektier. Som et udviklingsforsøg har vi samlet holdet som en klasse på 24 kursister, der følges ad i kernefagene dansk, engelsk og matematik, hvor vi kører lektiefri undervisning, idet vi antager, at det kan have en gavnlig virkning på både fremmøde og studiegennemførsel. Holdet startede ud som et flerkulturelt hold med mange små grupperinger, der tog afsæt i deres faglige formåen og forskellige etniske og sociale baggrund. Med tiden er der sket en kulturændring, som har medført en mere interkulturel omgangsform, hvor de har åbnet op for hinanden og er blevet gode til både at hjælpe og lære af hinanden.

I forhold til kursisttyper findes der, ifølge Trondmans begreber, på dette hold både socialiserede og ikke-socialiserede kursister. Nogle få kursister føler sig ikke hjemme i et læringsmiljø, de har ikke selv valgt at gå på VUC men i mangel af bedre alternativer og for at få udbetalt SU, dukker de op, men er oftest mentalt fraværende og anlægger en afstandstagende modkulturel strategi. Den største gruppe socialiserede kursister er prægede af en såkaldt instrumentel præsentationsrettet strategi og tenderer overfladelæring; de skal bare bestå faget, så de kan komme videre i uddannelsessystemet og forhåbentligt ende ud med et stykke papir på en uddannelse. To af pigerne anvender en kommunikativ forståelsesorienteret strategi og benytter dermed dybdelæring som læringsstrategi.  Kunsten bliver med dette undervisningsforløb at prøve at tilgodese de forskellige behov for differentieret undervisning i forskellige læringsrum.

Omfang

10 lektioner, ex. dagstur til Randers Regnskov 

Faglige mål

Mit mål med forløbet er, at kursisten skal kunne: 

  • Udtrykke sig mundtligt på engelsk i et enkelt og sammenhængende sprog, som muliggør samtale om et kendt og selvvalgt emne
  • Anvende synonymer, når ordforrådet ikke er tilstrækkeligt
  • Præsentere et forberedt emne i et sprog der passer til situation og formål
  • Anvende it i forbindelse med informationssøgning og kommunikation. 
 

Materialer

Randers Regnskovs hjemmeside: http://www.regnskoven.dk/

Andre relevante hjemmesider med informationer om det valgte objekt

Evt. kamera eller mobiltelefon med kamera

IT – udstyr og program til udformning og fremvisning af den selvstændige præsentation.

Tilrettelæggelse og didaktiske overvejelser

Forløbet tilrettelægges i 4 faser:

 

  • Udlevering af opgaven. Læringsrum: Tavleundervisning. Kursisterne bliver gjort bekendt med kravene til faglig dokumentation på F-niveau, og der gives informationer om besøget i Regnskoven.
  • Besøg i Randers Regnskov med guidet rundtur og mulighed for at tage fotos til senere brug i præsentationen. Læringsrum: Værkstedsundervisning. Der er fælles rundvisning af guiden, som står til disposition for uddybende spørgsmål fra den enkelte kursist. Der er god tid til at kursisterne efterfølgende kan undersøge nærmere og udvælge sig det objekt, som de vil arbejde videre med og fortælle om i deres oplæg.
  • Udfærdigelse af oplæg og disposition. Kursisterne opfordres til at understøtte deres oplæg med billedmateriale i form af power point, både for at levendegøre deres præsentation samt for at opøve færdigheder i brug af pc.  Læringsrum: Gruppe- og projektarbejde. Kursisterne arbejder selvstændigt med deres præsentationer, men der er rum til at de kan hjælpe hinanden f.eks. med billeder, informationskilder, teori om deres dyr og fremstilling af power point.
  • Mundtlige oplæg der præsenteres for underviseren og resten af holdet. Læringsrum: Klassedialog. Oplæggene fremlægges for både underviseren og resten af holdet, for både at vidensdele og for at lære af hinanden. Vi samtaler på engelsk om både form og indhold på baggrund af de opstillede faglige mål for forløbet.

 

Didaktiske overvejelser:

Der bruges relativt mange lektioner på denne faglige dokumentation, som kan forsvares med, at det for det første er et tværfagligt forløb, hvor meget af teorien indhentes ved det fælles besøg, hvor også fagene dansk og matematik bliver dækket ind. For det andet opfylder forløbet flere af fagets faglige mål for undervisningen, og kursisterne får rig lejlighed til at arbejde grundigt med både deres skriftlige og mundtlige kommunikation.

En forudsætning for at kunne fremlægge for hele holdet og inddrage kursisterne i den efterfølgende samtale og konstruktive kritik, er trygge rammer. Kursisterne er derfor også blevet gjort bekendte med de opstillede faglige mål for forløbet, og ved altså hvad det er, som de skal give feedback på efter præsentationerne. Mange af de ord som kursisterne kan finde om deres emne, er svære ord, derfor har vi et særligt fokus på at finde synonymer og andre strategier for at få fortalt det, der skal fortælles på engelsk.

Som udgangspunkt laves faglig dokumentation i undervisningstiden, og derfor er der, ud over mængden af tid, som sådan ikke noget nyt i lektiefri undervisning, når det gælder dette forløb. Alligevel afspejler forløbet tankegangen med det lektiefrie, idet både praksisfællesskab og det faglige fællesskab vægtes meget højt. Når vi vælger at køre opgaveorienteret undervisning uden lektier, giver det god mening at benytte sig af vidensdeling mellem kursisterne. På den måde behøver alle ikke at læse alt, hvilket frigiver noget af det tid, som ikke bliver brugt på at læse lektier hjemme. Udover at løse et praktisk tidsproblem fører det samtidigt en masse andet fagligt godt med sig. Kursisterne skal tilegne sig noget viden, som skal deles med andre i en gruppe eller resten af holdet. Det forpligter på en anden måde, end hvis man bare skal læse for sin egen skyld. På den måde bevæger vi os fra en reproduktionsorienteret vidensform til en meningsorienteret vidensform, der kræver en aktiv og grundig bearbejdning fra kursisternes side, for at de bliver i stand til at dele med de andre. Kommunikationsniveauet er højt, hvilket sikrer, at alle kursister får læst, hørt, skrevet eller talt engelsk i alle lektioner. 

Evaluering

På baggrund af de opstillede faglige mål for dette forløb gives der en individuel tilbagemelding efter hvert oplæg med henblik på at opkvalificere den enkelte kursists kommunikationsevner fremadrettet.

I forhold til evaluering af forløbet, vil jeg benytte mig af en skriftlig anonym tilbagemelding fra kursisterne. De skal alle have mulighed for at blive hørt og give deres mening til kende, uden at der bliver stillet spørgsmål til deres oplevelse af emnet, arbejdsformer, læringsrum og eget udbytte.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Citater

Når vi vælger at køre opgaveorienteret undervisning uden lektier, giver det god mening at benytte sig af vidensdeling mellem kursisterne. På den måde behøver alle ikke at læse alt, hvilket frigiver noget af det tid, som ikke bliver brugt på at læse lektier hjemme.

Lenette Hylleberg, VUC Holstebro-Lemvig-Struer

527efb333