Bevidstgørelse om egen læring i matematik

Udarbejdet af Anni Fyhn og John Clausen

Bevidstgørelse om egen læring

Formål

Ved lektiefri undervisning er det vigtigt at tiden i undervisningslokalet bliver udnyttet effektivt. Der er ved lektiefri undervisning ikke mulighed for at kræve at kursisterne indhenter det forsømte i deres fritid. Et vigtigt incitament til at deltage aktivt i undervisningen er, at kursisten oplever, at han har indflydelse på indholdet og metoderne. Formålet med denne "aktivitet" er, at give kursisten bevidsthed om egen styring.

Beskrivelse af aktiviteten

For at bevidstgøre kursisterne om deres læring og fremskridt, har vi anvendt flere former for evaluering:

  • logbøger – her skal kursisten hver dag beskrive undervisningens indhold, og hvad hun har lært. Især skal her noteres det fremtidige læringsbehov
  • evalueringsskemaer – kursisten skal efter et emne overveje, hvor meget hun forstår af det, vi har arbejdet med
  • individuelle samtaler med hver kursist, hvor vi snakker om kursistens aktivitet og mål
  • afleveringsopgaver – kursisten kan vælge mellem afleveringsopgaver af forskellig sværhedsgrad og  får en til to timer til at besvare opgaverne.  Opgaverne afleveres til læreren, som retter og tilbageleverer opgaverne gangen efter. Kursisten får karakter for opgaverne. Ved tilbageleveringen får kursisterne de gennemregnede opgaver med facitter retur, og de skal så ud fra disse hjælpe hinanden til en forståelse af opgaverne.
  • Kursisterne kommer med forslag til undervisningsemner, som de så senere kan vælge sig ind på.

Aktiviteten er velegnet til

At få kursisterne til at reflektere over egen læring og deres faglige niveau

Pædagogiske og didaktiske overvejelser

Ved i højere grad at lade kursisten overveje sit eget behov for læring og vurdere sine evner og mangler, vil kursisten få et overblik over matematikindholdet, og derved opnå et højere abstraktionsniveau end det rent forståelses- og anvendelsesorienterede.

Ved i højere grad at lade undervisningen foregå i trænings- og grupperummet end i tavleundervisningsrummet, opnår vi at kursisterne er mere aktive, og derfor får mere ud af undervisningen.

De fleste lærere har vel ligesom Jean-Jaques Rousseau erfaret at "Børn glemmer lettest, hvad de har hørt, mindre let, hvad de har set, men aldrig hvad de har udført". Dette er også, selvom det ikke er børn vi underviser, et argument for at flytte undervisningen ”nærmere” kursisten.

Specielle hensyn til aktiviteten

At lade undervisningen foregå i grupper og at lade kursisterne vælge holdinddeling kræver fleksible undervisningslokaler med borde og stole der kan flyttes.

Erfaringer med aktiviteten

Vi mener, at aktiviteten har en effekt på det indlæringsmæssige. Vi oplever, at de fleste kursister tager deres egen indlæring alvorligt. Når de vælger, vil de vide, hvad der er at vælge imellem, og de har en holdning til, hvad der er bedst for dem at lære. Vi mener også, at det forbedrer kursisternes indlæring at flytte undervisningen nærmere på dem selv.


Matematik - minimal lærergennemgang

Udarbejdet af Anni Fyhn og John Clausen

Matematik - minimal lærergennemgang

Formål

Formålet med mindre lærergennemgang er, at få kursisten bevidstgjort om egen læring, og samtidig få kursisterne engageret i at udtrykke sig i et matematisk sprog.

I forbindelse med lektiefri undervisning har vi gjort os mange overvejelser om, hvordan kursisterne kan nå samme resultater som tidligere uden at forberede sig til timerne. Vores overvejelser går på, hvordan vi kan tilrettelægge undervisningen, så kursisterne bliver mere bevidste om læreprocessen og derved hurtigere tilegner sig kompetencerne i faget. Hvis vi havde bedt kursisterne om at lave afleveringsopgaven derhjemme, er vores erfaring at mange ikke får den lavet og afleveret,  blandt andet fordi de ikke kan få hjælp, når de går fast i en opgave. Derved mister kursisten både øvelsen med opgaven og får intet ud af tilbagemeldingen. 

Beskrivelse af aktiviteten

Kursisterne får på klassen valget mellem skriftlige afleveringsopgaver af forskellig sværhedsgrad. Opgaverne er som regel en repetition af ugens emner eller fagområder. Kursisterne arbejder med opgaverne hver for sig (i træningsrummet), men må gerne få hjælp af lærerne eller andre kursister.

Den følgende undervisningsgang har læreren rettet opgaverne og inddelt holdet i 3-4-mandshold, hvor alle har regnet opgaver af samme sværhedsgrad.

Efter en kort forklaring om gruppearbejdet (lærerrum) får kursisterne udleveret en facitliste med mellemregninger, og kursisterne skal nu gennemgå hver opgave på skift for hinanden (grupperum). De må ikke gå videre til gennemgang af næste opgave før alle i gruppen kan forstå løsningsmodellen. Hver gruppe kan have et ønske om at få en opgave drøftet i hele klassen.

Alle har afleveret …………. 

Aktiviteten er velegnet til

At gennemgå  afleveringsopgaver samtidig med at kursisten øger bevidstheden om egen læring og fagligt niveau ved at de kan se, hvor meget de har forstået af ugens opgaver og været i stand til at videreformidle denne viden til andre. 

Pædagogiske og didaktiske overvejelser

Vi oplever, at en del kursister ved lærergennemgang af en opgave ofte falder hen og virker uengagerede. Derfor har vi valgt kun at give en kort praktisk information ( i lærerrummet) og derefter sætte kursisterne i gang med gennemgangen af opgaverne (i  grupperummet). 

Målet med denne aktivitet er at få kursisterne engageret, så de får mere forståelse for matematikken og bliver mere bevidste om deres egen og deres medkursisters læring.  

De kursister, der har svært ved matematik, kan på denne måde få gennemgået opgaven grundigt i en lille gruppe, hvorved kursisten bedre kan spørge i dybden, til det hun endnu ikke har forstået. De kursister der har regnet det meste rigtigt, får mulighed for at sætte ord på matematikken og komme dybere ind i problematikken ved at skulle forklare det for andre. 

Generelt kan man for denne aktivitet sige at undervisningen flyttes fra tavleundervisningsrummet til trænings-, gruppe- og dialogrummet. 

Specielle hensyn vedrørende aktiviteten

Læreren skal overveje, hvordan grupperne sammensættes. Der skal udarbejdes en lidt detaljeret facitliste med mellemregninger, så de kursister der ikke har  kunnet regne opgaven, kan se en tydelig gennemgang. 

Erfaringer med aktiviteten

Tidligere oplevede vi ofte at kursisternes interesse for de rettede opgaver ikke var særlig stor og de rettede opgaver blot blev lagt direkte i tasken. Dette skyldtes at en stor del af kursisterne ikke havde regnet opgaverne hjemme og derfor heller ikke var særlig interesseret i gennemgangen. Ved at alle kursisterne nu  har regnet opgaverne i klassen, er der større interesse for at forklare hinanden om opgaverne og nå frem til en forståelse af opgaveløsningerne. 


Citater

Ved at alle kursisterne nu har regnet opgaverne i klassen, er der større interesse for at forklare hinanden om opgaverne og nå frem til en forståelse af opgaveløsningerne. 

Anni Fyhn og John Clausen, VUC Skive-Viborg

527efb333