Dansk - undervisning i dansk på parallelhold

Undervisning på to parallelhold – et med og et andet uden lektier

Knud Rønn fulgte i uge 6 2013 Lise Dybdals undervisning i dansk i henholdsvis Skive og Viborg. Kommentarer med rød kursiv er skrevet af Lise Dybdal.

Lise planlagde undervisningen sådan, at undervisningen begge steder havde samme indhold. På begge hold drejede det sig om 3 lektioner. Forskellen er, at Viborg-holdet (stort set) arbejder uden hjemmearbejde, mens Skive-holdet har lektier.

Knud fulgte over to dage Lises undervisning og gav sine observationer/kommentarer til hende. Hun svarede med kommentarer og egne observationer i forbindelse med undervisningen. I den følgende fremstilling er dialogen sammenskrevet.  Lises kommentarer er gengivet med kursivskrift. Derefter har de i fællesskab lavet en sammenlignende analyse.  

Undervisningen er delt op i sekvenser. Der er ikke nødvendigvis tale om, at der skiftes læringsrum, blot at stoffet behandles på en anden måde eller på et andet niveau:

Skive 06-02-13

Lise Dybdal: dansk (FED-niveau)

Kursisterne er blevet forberedt på, at Knud skal komme. De er positive over for ideen, og de synes, det er spændende, at de skal observeres.

3 lektioner

18 kursister til stede (af disse kommer 5 inden for det første minut – stilfærdigt)

Hjemmearbejdet har været læsning af digtet Natmaskinen. Kursisterne har også haft spørgsmål til teksten. Men de skulle ikke besvares hjemme.

 Kravet til hjemmearbejdet har været, at de skulle læse digtet hjemme. Når jeg beder dem læse en tekst, betyder det, at de skal studielæse, hvilket vil sige, at der skal understeges i teksten, skrives eventuelle spørgsmål til ting, de ikke forstår, understregning af vigtige ting – fx billedsprog osv.

1

Lise starter med at præsentere Michael Strunge.

2 kursister  kommer efter 5 min. Den ene afleverer en seddel frastudievejledningen.

Lise fortsætter med at snakke om punkkultur, ungdomskultur, ungdomshuset – bidrag fra kursisterne.

I alt 5 min.

2

Lise snakker overordnet om digtet Natmaskinen  - postmodernisme, identitet, krav/normer, jeg/omverden – og placerer digtet i en litteraturhistorisk sammenhæng.

Der er ro og opmærksomhed. 3 kursister deltager meget aktivt, en enkelt bruger iphone, en spiser, en pakker ikke ud. En kommer efter 8 min.

Lise roser en kursist for hans begreb fra gangen før: detektivarbejde. Han bliver tydeligvis smigret.

I alt 5 min.

3

Snak om digtets indhold (Overordnet):

Lise får kursisterne til at give bud på temaer (nærmere på sig selv, frihed, leve livet modsat dagens masker m.m.)

Lise deler holdet i 5 grupper. De skal lave detektivarbejdet, finde en tråd, en idé.

Vi har tidligere diskuteret, hvordan det var bedst at sammensætte grupper. Kursisterne har meget tydeligt givet udtryk for, at de selv vil bestemme grupperne. De mener, at de har fundet nogle gode arbejdsgrupper, som de helst vil arbejde i hver gang. Når jeg har forsøgt at bestemme alligevel, har de være lidt sure og negative. I denne sammenhæng meddeler jeg dem blot, hvem der skal være sammen, og det accepterer de helt uden vrøvl.

I alt 5 min.

4

Gruppearbejde hen over middagspausen. I alt 50 minutters arbejde. Der arbejdes med de spørgsmål, som kursisterne har fået udleveret tidligere.

Jeg kontaktede en gruppe: Alle har læst digtet igennem i pausen før timen. Ville ikke have brugt mere tid hjemme, siger en kursist. Ved større opgaver er der brug for hjemmearbejde, siger en anden. Enighed om, at gruppearbejde er fint: ”I fællesskab kommer vi længere med forståelsen.”

Det har ikke været tydeligt nok for alle, hvilke krav der stilles til hjemmelæsning/studielæsning af et digt.

En vigtig refleksion for læreren er her, med hvilket formål man giver dem lektien for. Er det tydeliggjort for kursisten, og kan kursisten selv se forskellen på at møde forberedt/uforberedt op??

Efter min indblanding begynder de at arbejde med spørgsmålene. Alle deltager. Jeg kan se, at det samme sker i en anden gruppe, som sidder i klasselokalet.

Lise går rundt til grupperne og spørger ind til kursisternes forståelse af digtet. Hun giver dem – næsten usynligt – nogle begreber/temaer at arbejde med. Diskret styring.

En anden gruppe: 2 har læst hjemme, 2 i pausen før timen. Alle har brugt 4-5 minutter på teksten. ”Så ved jeg, hvad det drejer sig om”, siger alle næsten ordret. Enighed om, at gruppearbejde hjælper på forståelsen.  Jeg spurgte til klassekulturen. Udelukkende positive svar: Det er rart at være i klassen, der er ro, man er tryg, afslappet.

Efter 30 minutter arbejdes der stadig seriøst i grupperne. I alle tilfælde besvares spørgsmålene i den givne rækkefølge.

Om spørgsmålene siger Lise: Det er et vanskeligt digt. Jeg har bevidst stillet konkrete spørgsmål – andre gange mere åbne (analysemodel). Men så bliver det sværere for nogle at koncentrere sig.

Kommentarer fra en 3. gruppe: En pige, som ved undervisningens start viste kendskab til Strunge, har ikke læst, fordi hun ikke havde fået teksten pga. fravær. En anden i gruppen har læst hjemme (ca. 5 min.). Han fortalte, at han har erhvervsarbejde 2 dage om ugen. Det ville være lettere uden lektier, men det ville gå ud over niveauet, sagde han. En sidder med høretelefoner på og vil ikke kontaktes. Den sidste blander sig efterhånden og vil gerne fortælle, at hun skal være psykolog eller psykiater. En siger: Det passer fint at arbejde sammen i 50 minutter. Vi kan hjælpe hinanden. Vi er gode til at arbejde koncentreret i grupper. En anden: Lise giver os stikord. Ved skriftlige afleveringer bruges der én gang i grupper til analyse. Resten foregår hjemme. De 3 er glade for undervisningsformen.

Efter pausen er de to grupper i klasserummet færdige. De har brugt noget af pausen til gruppearbejdet. De hygger sig. 5 minutter før tiden er gået, kommer grupperne tilbage. Almindelig snak, grin m.m.

Det er interessant, at kursisterne er så positive over for gruppearbejde. For kort tid siden havde vi en snak om, at de var trætte af gruppearbejde og hellere ville arbejde fælles på klassen, for det syntes de, at de fik mere ud af.

5

Lise starter præcist. Der bliver ro fra start. 3 kursister kommer 1. min. for sent. 21 til stede.

Lise gennemgår spørgsmålene med holdet. Alle grupperne kommer med bud. Især 2 kursister er markant fortolkende. Stort set alle har notater med fra gruppearbejdet – endda meget udførlige (en A4side). Lise samler buddene til overordnede begreber/temaer på tavlen.

Lise holder med sin energi liv/gang i processen. Hun får kursisterne til at komme med bud. Der er ro og opmærksomhed.

Det er meget interessant, at kun ganske få skriver Lises overordnede stikord på tavlen ned!

Kursisterne har mange gode observationer. Der kommer kvalificerede argumenter fra 6-8 kursister. Andre giver bud på spørgsmålene med et eller to ord.

Lise udfolder sig i en klassisk lærerrolle - viser begejstring for buddene, roser og opmuntrer. På den måde arbejder hun sig frem til en detaljeret næranalyse.

I alt 30 minutter.

6

I pausen hyggesnakkes der. Nogle bruger iphonen, en læser, nogle går ud og ryger.

Lise starter 2 minutter for tidligt. Nogle er ikke nået tilbage. De kommer stille ind.

Lise fortsætter fortolkningen. Roser kursisterne. De tager den til sig

I alt 10 min.

7

Perspektivering (med udgangspunkt i kursisternes egne erfaringer).

Lise prøver at få kursisterne til at forholde sig til digtets problematik. (Spørger fx: hvornår er ”de offentlige veje” snærende, og vil Strunge have ”offentlige veje” overhovedet). Rigtig mange er med i snakken. Nogle falder fra, men  i n g e n  forstyrrer.

Pludselig kommer kursisten med høretelefonerne med en kommentar.

Lise forsøger: Har vi læst andet, der ligner? Her er der ingen respons. Så Lise vender tilbage til, om digtet kan sige os noget i dag. Her igen respons, fx: Kursist: ”-----.” Lise: ”Det var lige det, jeg var ude efter”. Kursist: ”Det synes jeg godt, jeg kunne høre!”

I alt 15 min

8

Evaluering

Lise afslutter med endnu en gang at rose: I er ved at komme efter det – fint detektivarbejde.

Martin (den ultimativt mest aktive på holdet gennem hele dagen): ”Det var vanskeligt, men nu synes jeg, det er et godt/spændende digt”.

Lise: Det drejer sig om at knække koden.

Det er ca. halvdelen af holdet, der har været verbalt aktive – i klasserummet - i løbet undervisningen.

Afslutning: information om de følgende timer.

I alt 5 min.

Viborg 07-02-13

Lise Dybdal: dansk (FED-niveau)

3 lektioner

15 kursister til stede

Holdet har ikke hjemmearbejde.

1

Lise om dagens plan.

Teksten (Natmaskinen) udleveres.

Oplæsning af teksten (3 min).

1 kursist kommer efter 3 min.

I alt 5 min.

2

Lise præsenterer Strunge og snakker med holdet om punk og postmodernisme. Nogle kursister responderer.

Der er ro og koncentration, en del noterer.

I alt 12 min

3

Snak om digtets indhold (overordnet).

Lise: ”Er der nogen, der har en idé om, hvad digtet handler om?” 6-8 giver bud, som Lise samler op med begreber. Hun roser, er meget energisk. Kursisterne charmeres. ”Jeg kunne godt tænke mig at vide, hvad hun har taget i dag”, siger en kursist. God arbejdsstemning.

I alt 5 min.

4

Gruppearbejde (60 min – undervejs yderligere 25 minutters middagspause)

Lise danner 4 grupper, som skal arbejde med udleverede spørgsmål til teksten. Lise går rundt til grupperne. Hun styrer diskret gruppernes arbejde med ideer og begreber. Grupperne følger rækkefølgen i spørgsmålene (der er progression mht. sværhedsgrad). Der arbejdes koncentreret, disciplineret. Alle tager noter. Der er en god ”arbejdssummen”.

Igen ingen brok over, at jeg bestemmer grupperne. Sædvanligvis vil Viborg-kursisterne også helst selv bestemme grupperne.

Sammenfatninger af min snak med grupperne:

En gruppe: Det er godt med gruppearbejde. Vi diskuterer og forstår bedre på den måde. I klassen er det ikke alle, der kommer til orde. Her ser vi, hvad vi har svært ved at forstå. Så kan vi få det afklaret ved opsamlingen.

En gruppe: Det er godt med gruppearbejde. Der kommer flere meninger frem. Nogle gange bliver man bekræftet i ens forståelse. Det giver mere selvtillid. Nogle gange har andre i gruppen en anden forståelse. Så snakker vi os frem til en fælles forståelse. Det er også givende. Det er ikke for meget at bruge halvdelen af tiden i grupper. Lise er god til at variere. Variation er godt, ellers bliver undervisningen for ensformig.

En gruppe: Meget glade for gruppearbejde. Man er aktiv. Der kommer flere synsvinkler. Vi hjælper hinanden til forståelse. Vi kan ikke sidde en time og høre efter, hvad læreren siger. Vi skal selv arbejde med stoffet. Alle : Det er tiden værd. Man lærer stoffet bedre, når vi arbejder sammen i stedet for at sidde alene med teksten.”

En gruppe: 2 af 4 vil gerne arbejde alene og så have mulighed for at spørge, men er tilfredse med gruppearbejde, når grupperne fungerer – som her. De to øvrige: Der skal bruges tid til at arbejde sammen med andre om stoffet. Man bliver aktiv. ”Der er ingen, der bliver tabt.” Der kommer flere synspunkter frem på den måde. Man lærer tingene bedre.

Alle grupper arbejder seriøst. Middagspausen bliver lidt for lang, men ellers arbejdes der

fint, indtil tiden er gået, bortset fra de sidste 5 minutter, hvor de er ved at omstille sig til næste fase.

I alt 55-60 min.

Kursisterne i Viborg er generelt lidt gladere for gruppearbejde end kursisterne i Skive. De accepterer også i lidt højere grad, at læreren har indflydelse på gruppesammensætningen. Til gengæld er der flere i Viborg, som gerne vil arbejde alene.

5

En kursist ankommer. Det bliver (venligt) bemærket.

Lise styrer med brug af papiret med spørgsmålene. I dialogen med holdet fanger hun centrale begreber, som skrives på tavlen. En del kommer med bud.

Kun én kursist tager notater! Det er meget interessant. Under gruppearbejdet har alle taget noter – de fleste endda grundige noter. Men på dette tidspunkt, hvor Lise systematisk og diskret samler iagttagelserne i begreber og temaer, der ligger på et langt højere taksonomisk niveau end kursisternes – i øvrigt kvalificerede - svar, nøjes kursisterne med at se på egne noter. Jeg tror ikke, at de kan se forskellen.

Interessant observation, som giver stof til eftertanke for læreren. Hvordan kan man tydeliggøre og bevidstgøre kursisterne om forskellen på egne noter og lærerens mere overordnede refleksioner? (Hvordan kan man rent pædagogisk bevidstgøre kursisterne  om taksonomiske niveauforskelle?)

Størstedelen er aktiv. Kursisterne supplerer hinanden, nogle gange næsten i munden på hinanden. De fleste giver korte svar på Lises fokuserede spørgsmål. Der er kun 3, der har længere forklaringer/argumenter/fortolkninger. Nogle få har gang i iphonen.

Lise spørger en kursist, som er uopmærksom. Hun svarer, at det er vanskeligt at koncentrere sig, når man sidder der, hvor hun sidder. (Lise har i forvejen fortalt, at der er et 3-pigers snakkehjørne i klassen. Men det viser sig først her for 2. gang i løbet af dagen.)

Lise morer sig sammen med kursisterne over, at styringen bliver for stor, da hun ønsker et bestemt ord af kursisterne.

Der snakkes for 3. gang i hjørnet. Lise standser den straks.

Næsten alle er optaget af fortolkningen af identitet/fællesskab/”offentligt fastlagte ruter”.

Den sidst ankomne kursist pakker ikke ud og sidder med sin iphone. Derudover har kun én kursist været uopmærksom i timerne.

Mange reagerer på spørgsmålet, om digtet kan bruges i dag. Kursisterne genkender problematikken

Lise vender flere gange tilbage til en kursists bud på en fortolkning. Han reagerer meget positivt på det. (Det er den samme kursist som under gruppearbejdet sagde, at gruppearbejde er godt, fordi det styrker selvtilliden.)

Lise roser de mange bud på fortolkninger og bruger dem i en ”opstrammet” udgave.

To går ud og kommer tilbage – stilfærdigt.

I alt 45 min.

7

Sammenligning med andre tekster. Her melder den sidst ankomne pludselig ind.

Der er (kun) 4, der ikke følger med.

I alt 5 min

8

Evaluering.

Igen roser Lise kursisternes indsats. Flere udtrykker tilfredshed med den fælles indsats. En kursist siger: Det lykkes som regel for klassen at nå frem til noget godt.

Og en anden kursist fortsætter med et glimt i øjet: Du er god til at stille ledende spørgsmål.

En kursist mener, at det er spild af tid at beskæftige sig med digte. Her erklærer flere sig uenig, og Lise får lejlighed til at snakke om koder.

Interesse til det sidste.

I alt 10 min

Opsamlende kommentarer:

Kursisternes adfærd og afviklingen af timerne har ikke været decideret anderledes, end når Knud ikke er der. Alligevel kunne jeg mærke en særlig opsathed på, at vores digtanalyse-projekt skulle klares i fællesskab med en god indsats fra kursisternes side. Opmærksomheden fra Knud havde en positiv indvirkning.

Der er en forskel på kursistsammensætningen på de 2 hold:

Kursisterne i Skive er lidt ældre og lidt mere traditionelle i deres opfattelse af undervisning.

Kursisterne i Viborg er mere flagrende, har større fravær, men til gengæld er de med på hvad som helst. 


Citater

527efb333