Om projektet

I foråret 2011 gik Horsens HF & VUC, TH. LANGS HF & VUC, VUC Skive-Viborg, VUC Holstebro-Lemvig-Struer samt Herning HF og VUC sammen med støtte fra Region Midtjylland for at nedsætte et 2-årigt forsøgsprojekt med henblik på at få undersøgt, om undervisningen med integreret lektielæsning ville kunne give kursister på AVU bedre muligheder for at gennemføre deres uddannelse med et godt resultat.

Igennem flere år havde lærere og ledelser kunnet konstatere et stigende fravær og en stadig stigende manglende lyst og/eller evne hos AVU-kursister til at læse lektier. Fraværet og den manglende lyst eller evne til at læse lektier gav store udfordringer i lærerne tilrettelæggelse af undervisningen, ligesom den havde negativt afsmittende effekt på kursisterne indbyrdes.

Tønder Gymnasium havde i årene forinden kørt et forsøg med lektieinkluderende undervisning, men var kun ringe kendskab til, hvordan lignende skoleforløb ville fungere i undervisning på AVU-niveau, hvor mange kursisterne har haft dårlige oplevelser med tidligere undervisningsforløb.

Projektet skulle afdække, om lektieinkluderende undervisning kunne øge gennemførselsprocenten, mindske fraværet, højne indlæringen samt give kursisterne en bedre oplevelse af et skoleforløb. Samtidig skulle projektet afdække, hvordan lærerne oplevede at undervise i et lektieinkluderende forløb, og hvilke didaktiske og pædagogiske ændringer dette ville give.

Kontrakten

”Udviklingen af næsten lektiefri læringsrum” skal sikre fastholdelse af VUC kursister og forbedrede læreprocesser ved pædagogisk nytænkning af undervisningsformer og læring. En dynamisk anvendelse af lektielæsning integreret i undervisningen skal forbedre kursisternes studiekompetencer og øge deres videnstilegnelse, aktivitet og engagement i undervisningen.

Ca. 40 % af VUC-kursisterne angiver lektiepres som begrundelse for frafald. Det typiske mønster er, at kursisten kommer bagud med lektierne og derfor vælger ikke at møde op til timerne med den konsekvens, at det faglige og sociale efterslæb på et tidspunkt bliver så stort, at uddannelsen helt opgives. Effekten af traditionel lektielæsning i fritiden har ikke den ønskede læringseffekt. Projektet skal udvikle VUC lærerernes pædagogiske kompetencer og bidrage med nytænkning af læringsbegrebet, arbejdsformer og undervisningstilrettelæggelser.

5 VUC-centre i regionen deltager i projektet og 5 klasser på Almen Voksenuddannelse er inddraget.

Kontrakten med Region Midtjylland

Projektet

Projektet er bygget op omkring 5 lokale projekter fordelt på Horsens HF & VUC, TH Langs HF & VUC, VUC Skive-Viborg og Herning HF og VUC. Fra starten af 2012 forventes Holstebro-Lemvig-Struer VUC at træde ind i projektet. På alle institutioner afvikles projektet på F-E-D niveau, svarende til folkeskolens 10-klasses niveau. 

Sideløbende med de lokale projekter afvikles et projektforløb i form af faglige netværk, hvor de deltagende institutioner på tværs udvikler modeller for undervisning i et næsten lektiefrit uddannelsesmiljø samt udveksler didaktiske erfaringer primært inden for fagene dansk, engelsk og matematik. 

Projektet indgik den endelige kontrakt med Region Midtjylland den 21. juni 2011 og blev reelt startet op efter sommerferien 2011. 

Efter opstart af de lokale projekter og de faglige netværk blev der afholdt et fælles kickoff den 28. september 2011 med de fleste af de involverede projektdeltagere.

Projektets organisering

De lokale projekters status er som følger:

Horsens HF & VUC

Det lokale projekt betegnes som AF/Broen.

Før en kursist optages på AF/Broen testes de både fagligt og socialt. Studievejledere tager fat i de kursister, som på den ene eller den anden måde falder igennem på specielt de faglige test og sørger for at visitere dem til et mere egnet tilbud.

I projektet arbejder lærerne primært med ændringer i den didaktiske tilgang. Dertil er der tilknyttet en ekstra lærer i en del af timerne, ligesom studievejledningen er endnu tættere knyttet til holdet, end studievejledere normalt er.

TH Langs HF & VUC

Det lokale projekt betegnes som Studiestart. 

Kursisterne er ved henvendelse til studievejledning blevet gjort opmærksom på at det ordinære studiestartforløb blev til et lektiefrit forløb. Der er ikke kendskab til kursister, som er til/frameldt til holdet på baggrund af denne ændring. 

Fagene Dansk, Engelsk og Matematik har fået tilført yderligere en time. 

VUC Skive-Viborg

Det lokale projekt har ikke en særskilt betegnelse.

Kursisterne er forlods skriftligt orienteret om, at de deltager i et næsten-lektiefrit forløb. Den væsentligste forskel i forhold til ordinære hold er, at projektet inddrager værkstedstimer på en anden måde end normalt. 

Der er fokus på pædagogiske måder at forholde sig til de hurtige i relation til de langsomme, bevidsthed om ansvar for egen læring, forbedring af fremmøde samt styrkelse af de dygtigste uden, det er på bekostning af de andre. 

Herning HF og VUC

Det lokale projekt betegnes som Lektiefri studiestart. 

Der har været meget stor søgning til projektets hold – både fra kursisterne selv og fra kommunal side. 

I projektets første år er der stor fokus på at forbedre de sociale rammer for indlæring. 

Holstebro-Lemvig Struer

Det lokale projekt er indtrådt i projektet fra skoleårets start. Projektet er ikke annonceret som et lektieinkluderende forløb. Et særligt fokusområde for det lokale projekt er at afprøve det foreløbige inspirationshæfte, som de øvrige VUC’er har givet bidrag til.

Tilrettelæggelser og exitbeskrivelser

I projektet har de enkelte VUC'er tilrettelagt undervisningen på forskellig vis. Derved har projektet kunne opsamle viden på tværs af tilrettelæggelsesformer. På tværs af de forskellige tilrettelæggelsesformer tegner der sig et billede af, at:

 • den lektieinkluderende undervisning er en nødvendighed
 • kursisterne får alligevel ikke forberedt sig derhjemme
 • de skriftlige arbejder er blevet bedre, og der bliver afleveret flere opgaver
 • lærerne sparer tid og energi på, at der ikke er forventninger om læste lektier
 • lærerne har fået lettere ved at planlægge og styre undervisningen, ved at alle starter timerne med samme udgangspunkt
 • lærerne er kommet tætte på kursisterne, og at de i højere grad føler sig ansvarlige for kursisternes læring
 • alle VUC'er fortsætter lektieinkluderende undervisning efter projektets afslutning.

Tilrettelæggelsesformerne for de enkelte VUC'er:

Herning HF & VUC
Horsens HF & VUC
TH. LANGS HF & VUC
VUC Holstebro-Lemvig-Struer
VUC Skive-Viborg

Rapport om Næsten lektiefri læringsrum

Lektor Flemming B. Olsen, Ph.d. med afhandlingen Læselektiers betydning for gymnasielevers læreprocesser har udarbejdet rapporten for projektet.

Fra rapporten kan følgende konklusioner uddrages: 

 • Vi kan ikke med nogen klar sikkerhed konstatere, at den lektiefrie undervisning har reduceret kursisternes fravær eller øget kursisternes gennemførsel.
 • Kursisterne i projektforsøget har fået et højere karaktergennemsnit end kursisterne i de traditionelle klasser.
 • Kursisterne oplever generelt, at de kan få mere hjælp til skolearbejdet, og at stemningen klassen er blevet bedre.
 • Den lektieintegrerede undervisning forbedrer gruppearbejdet.
 • Lærerne oplever, at de bliver mere didaktisk orienteret, idet de i øget grad lægger vægt på kursisternes aktivitet.
 • Lærerne oplever, at de er tættere på kursisternes læringsproces end i den traditionelle undervisningsform.
 • Kursisterne bliver tilsyneladende mere opsøgende overfor lærerne for at bede om hjælp.
 • Der er bekymring hos både lærere og kursister om, kursisterne udvikler nødvendige studiekompetencer, som kræves i det videre skoleforløb, når lektier fjernes som et arbejde, der skal udføres udenfor skolekonteksten.

Hent rapporten.

Erfaringer med lektieinkluderende undervisning

Af Knud Rønn

Læringsparathed

Med reformen for Almen Voksenuddannelse i 2009 målrettes undervisningen på AVU bl.a. til de unge voksne, der har forladt folkeskolen med utilstrækkelige kundskaber og tosprogede uden tilstrækkelige danskkundskaber.

Sammenfattende kan man ud fra projektets deltagende  kursisters og læreres udsagn om denne målgruppe karakterisere den sådan:

Det er en målgruppe, der:

 • har svært ved selvstændigt at bearbejde det faglige stof og således ikke får noget ud af at læse lektier
 • har svært ved at koncentrere sig om undervisningen i længere tid af gangen,og derfor har brug for tæt kontakt til læreren, specielt i forbindelse med det skriftlige arbejde
 • har svært ved at lære i større sammenhænge (klasseundervisning) og derfor fungerer bedst i øverummet med individuelle opgaver eller i korte par-og gruppearbejder med høj styring
 • mangler arbejds- og selvdisciplin, selvtillid mv. og derfor har brug for et veldefineret læringsmiljø med  klare regler og rutiner.

Lektieintegreret undervisning er et led i den pædagogiske strategi for at optimere den enkelte kursists udbytte af undervisningen i den målgruppe.  Dette tiltag er sket i samspil med flere andre radikale ændringer af klassisk undervisningspraksis. Der er interessant at iagttage, at den eksperimenterende undervisning med målgruppen har ført til en næsten ens undervisningspraksis på de involverede skoler.

I oversigtsform kan den beskrives på følgende måde:

Rammer 

 • Stærk styring
 • Kontrakt (om fremmøde og adfærd)
 • Værkstedstimer
 • Fælles udgangspunkt ved timens start

  Arbejdsform

 en større del af undervisningen flyttes til øverummet – kursisterne lærer ved at arbejde med stoffet (lærergennemgangen bliver eksemplarisk)

 • mere gruppearbejde (kursist-kursist relationen udbygges (videndeling, social læring)
 • der arbejdes med mindre, overskuelige opgaver
 • læreren er med i hele processen (samtidighed)

 Resultater

 Bedre resultater, større kvalitet:

 • Bedre skriftlige opgaver – og der afleveres flere
 • Der læses mere og med større forståelse
 • Befriet for destruktiv dialog med kursisterne
 • Lærerne føler større ansvar over for kursisternes læring
 • Lærerne har større overblik over den enkelte kursists forudsætninger og læringsmønster – kvalificerer den differentierede undervisning
 • Mere motiverede kursister
 • Mere aktive kursister

 Konsekvenser

Kursisterne kan møde forholdsvis forudsætningsløse op til dagens undervisning. Den planlægges og gennemføres i vid udstrækning som et afsluttet forløb (bemærk at der undervises omkring 130 minutter pr. gang).

Denne tilrettelæggelsesform mindsker problematikken med fravær. Til gengæld vanskeliggør den progressionstænkning i undervisningen, og der arbejdes stort set ikke i ”projektlæringsrummet” (der stilles ikke mange ”åbne” opgaver).

Tilrettelæggelsen fører ikke til større ansvarlighed og forståelse for læringsprocesser (jf. dog matematik, Skive-Viborg), men kursisterne lærer mere. ”Når man tager kursisterne i hånden, flytter de sig.”

Præsentationer

Undervejs i projektet har vi benyttet os af forskellige oplægsholdere til at komme med inspiration til deltagerne. Fælles for alle projektdeltagere gælder, at de primært er kommet med erfaringer fra gymnasier. 

Flemming B. Olsen

Ph.d. med afhandlingen Læselektiers betydning for gymnasielevers læreprocesser. Desuden er han ansat som lektor på Tornbjerg Gymnasium og Teoretisk Pædagogikum, SDU. Han forsker bl.a. i lektiers effekt og nytte i undervisningen. 

Oplæg fra møde i det faglige netværk den 22. maj 2012
Oplæg fra midtvejsevaluering den 26. oktober 2012
Oplæg fra afslutningskonferencen den 22. januar 2014

Michael Paulsen

Lektor ved Ålborg Universitet og tilknyttet Center for Anvendt Filosofi, Institut for Læring og Filosofi samt Det Humanistiske Fakultet. Han har blandt andet medvirket i FAG-projektet på Randers HF & VUC.

Oplæg fra midtvejsevalueringen den 26. oktober 2012

Erik Dahl

Underviser i dansk, religion og retorik ved Det kristne Gymnasium i Ringkøbing, som forsøgsvis har praktiseret lektiefri undervisning i skoleåret 2009-2010.

Oplæg fra opstartsseminar den 28. september 2011

Links

Her kan du finde links til flere af de udgivelser, som har givet os inspiration undervejs i projektet. 

Evaluering af AVU-reformen fra 2009
Formålet med evalueringen har været at vurdere, om reformen har haft de ønskede virkninger og om målene med reformen er nået, herunder vurdere om målretningen i forhold til de unge voksne og de tosprogede er lykkedes. Rapporten belyser VUC’ernes erfaringer med at arbejde med reformelementerne, ligesom den anskueliggør, hvilke muligheder og udfordringer der ligger i den fortsatte implementering.

Nye udfordringer for VUC
Rapport fra 2012 udarbejdet af DEA, Lederforeningen for VUC og VUC Videncenter med helt ny viden om målgrupperne på VUC. I rapporten er det kortlagt, hvad der karakteriserer målgrupperne på FVU, avu og hf-enkeltfag, og hvordan målgrupperne har udviklet sig. Som noget helt nyt er det undersøgt, hvad avu-kursisterne laver efter endt avuforløb.

FAG projektet fra Randers HF & VUC
Projektet havde til formål at forbedre undervisningen og i højere grad aktivere og motivere kursisterne, så flere gennemfører en uddannelse. Fokus var på kursisternes fremmøde, aktivitet og gennemførelse - deraf navnet FAG.

Ph.D.-afhandling af Flemming B. Olsen
Lektielæsningens betydning for gymnasieelevers undervisning


Citater

527efb333